ประวัติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อังกฤษ: Royal Thai Police Headquarters) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย[1] จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2541 โดยเปลี่ยนจากกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย[2]ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้ชื่อย่อสำหรับหนังสือราชการภายนอก (หนังสือติดต่อราชการกับหน่วยอื่น) ว่า "ตช." และใช้ชื่อย่อสำหรับหนังสือราชการภายใน (หนังสือติดต่อภายในหน่วยงานตนเอง) ว่า "ตร." แต่สาธารณชนมักย่อว่า "สตช."[3]

ธงประจำหน่วย ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย

พระพิชัยมงกฏ รัศมี 16 แฉก ครอบดาวแปดแฉกดวงใหญ่เหนือโล่ ซึ่งตรงกลางมีสัญลักษณ์ บึงพลาญชัย ศาลหลักเมือง มีดาวจำนวน 22 ดวงล้อมรอบ รวงข้าวหอมมะลิ และอักษรคำว่า ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ความหมาย

พื้นธงสีส้ม เป็นสีประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

สีม่วง คือ สีดอกอินทนิล เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด

พระพิชัยมงกุฏ รัศมี 16 แฉก ครอบดาวแปดแฉกดวงใหญ่ ความหมาย พระพิชัยมงกุฏ เปรียบดั่งพระมหากษัตริย์ ที่แผ่บารมีให้ข้าราชการตำรวจครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดในเวลานั้น

ดาวจำนวน 22 ดวง ความหมาย จำนวนสถานีตำรวจที่อยู่ในสังกัดของ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 22 หน่วยในเวลานั้น

บึงพลาญชัย ความหมาย เป็นบึงน้ำใสตั้งอยู่ใจกลางเมืองร้อยเอ้ด บ่งบอกว่าประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมีน้ำใจโอบอ้อมอารี รักความสงบและมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์

ศาลหลักเมือง ความหมาย เป้นที่เคารพสัการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวร้อยเอ็ด