วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

วิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ “เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล”

พันธกิจ

1) ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

2) บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

3) รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร