ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มงาน Internet กองกำกับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (สสท.)