ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา
ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด
พ.ต.อ.สุริเดช วรรณสุทธิ์
รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด
พ.ต.อ.วันชัย วินทะสมบัติ
รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด
พ.ต.อ.ภูมิวิทย์ เวชกามา
รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด
พ.ต.อ.ศิรสัณห์ เยื้อนสงวนชัย
รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด
พ.ต.อ.วีระวัฒน์ สระบัว
รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด
พ.ต.อ.ไกร สอนสี
รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด